Minipravidla Estetické skupinové gymnastiky:

 

Estetická skupinová gymnastika je nově vzniklým sportovním odvětvím, které má kořeny ve Finsku. Jedná se o soutěžní sport určený výhradně ženám a dívkám, jehož program je představován gymnastickým cvičením s hudbou uspořádaným do formy pohybové skladby prosazující taneční pojetí, tvořivost, emocionální prožitek a estetiku pohybového projevu.  Částečně vychází ze společných skladeb moderní gymnastiky a částečně z výrazového tance. Vyjdeme-li se srovnání estetické skupinové gymnastiky s moderní gymnastikou, pak posuzování technické hodnoty a provedení v ESG neklade takový důraz na flexibilitu páteře, kyčelního a ramenního kloubu a na fyziologické předpoklady závodnic. Tyto skutečnosti umožňují seberealizaci a participaci na kolektivním sportovním výkonu a tato týmová spolupráce nabízí děvčatům vhodnou motivaci k přípravě na soutěž.
Estetická skupinová gymnastika klade důraz na plynulost a plasticitu pohybu, sladění pohybu s hudbou a především přesnost provedení. Základní myšlenkou je prosazovat ženskost a ladnost tohoto sportu bez apelace na maximální kloubní pohyblivost.
Soutěžní družstvo tvoří 6 až 10 gymnastek v seniorské kategorii a 6 – 12 gymnastek  v juniorské kategorii. V dětských kategoriích tvoří družstvo 6 až 14 gymnastek. Soutěží se dle mezinárodních pravidel IFAGG a národních pravidel ČS ESG (dětské kategorie 8 let a ml. A 8 – 10 let)

 • Dětská kategorie         
 • Dětská kategorie         
 • Dětská kategorie         
 • Dětská kategorie         
 • Juniorky                      
 • Seniorky                      
8 let a mladší
8-10 let, 
10-12 let
12-14 let
14 – 16 let
16 let a starší 

Přičemž je povoleno, aby dvě členky družstva byly o jeden rok mladší nebo jedna o 1 rok starší než je stanovený věkový limit.

Něco málo k pravidlům:
Časový limit:  2:00 - 2:45  (dětské kategorie 10 – 12 let a 12 – 14 let: 2:00 – 2:30, dětské kategorie 10 let a mladší 1:45 - 2:15)
Hudební doprovod: volný (možnost použít vokální doprovod)
Skladba se posuzuje ze 3 základních hledisek:

 • technická hodnota,
 • umělecká hodnota,
 • provedení.

Technická hodnota
Rozhodčí technické hodnoty posuzuje strukturu skladby zejména z pohledu provedených prvků obtížnosti. Technická obtížnost sestav je přizpůsobena věku gymnastek, tedy množství a obtížnost jednotlivých prvků by měla korespondovat s věkem. Maximální možná známka je 5,9 bodu + 0,1 bonus.
Požadavky na kompozici:

 • Pohyby těla (klony trupu, vlny, swingy, rotace, výpady, uvolnění, kontrakce)
 • Rovnovážné prvky (samostatné rovnováhy a kombinace různých rovnováh)
 • Skoky a výskoky (samostatné skoky a kombinace různých skoků)
 • Pohyby paží
 • Pohyby nohou
 • Akrobatické prvky
 • Série kroků a poskoků
 • Pohyblivost

U juniorských a seniorských kategorií může skladba obsahovat zvedavé prvky (tzv. zvedačky), nesmí však obsahovat salta a jiné stoje na rukou, loktech či hlavě. U dětských kategorií jsou „zvedačky“ s ohledem na zdravotní aspekty dětí od roku 2006 zakázané.

Umělecká hodnota
Rozhodčí umělecké hodnoty se zaměřuje na správnou pohybovou techniku, plynulost a rozmanitost kompozice a v neposlední řadě na originalitu, výrazovost, umělecký dojem a  hudební doprovod. Nově od roku 2006 jsou v rámci umělecké hodnoty uplatňovány srážky za zdravotní aspekty, resp. za nedostatečnou vyváženost obou stran svalových skupin (pravá a levá strana).
Známka: 3,9 bodu + 0,1 bonus
Požadavky umělecké hodnoty (liší se dle kategorie):

 • Gymnastická kvalita     1,3 bodu
 • Struktura kompozice    1,3 bodu
 • Umělecký dojem         1,3 bodu  (u dětských kategorií se posuzuje originalita a hudba)

Provedení
Rozhodčí pro provedení hodnotí jednotnost a synchronnost, správnou techniku pohybů, rozsah a přesnost pohybů, variaci v užití svalového napětí, uvolnění a síly a preciznost ve formacích a přesunech.
Známka:           9,9 bodu + 0,1 bonus (u dětských kategorií: 9,8 + 0,2 bonus)

Požadavky provedení:

 • Gymnastická kvalita
 • Soulad a jednotnost družstva
 • Pohyby těla, rovnovážné prvky, skoky a výskoky
 • Přesuny mezi formacemi
 • Přesnost pohybů
 • Fyzické charakteristiky
 • Hudba a pohyb